نرم افزار فروشگاهی قطعات الکترونیک

تکنولوژی های استفاده شده

  • SQL Server 2008
  • WPF
  • MVVM
  • Entity Freamwork
  • Linqtosql